Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna / polityka prywatności

Zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  - w dalszej części: ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku) informuję, iż:

1)         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NAVITOR POLAND Sp. z o.o. z siedzibą: Piłsudskiego 34, 05-270 Marki (zwany w dalszej części: Administratorem);

2)         Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: NAVITOR POLAND Sp. z o.o.; Piłsudskiego 34, 05-270 Marki lub drogą e-mailową pod adresem: info@navitor.pl

3)         Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa Informacji.

4)         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów wynikających z przepisów art. 6 ust 1 pkt. a – d i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

5)         Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora związane są
z oferowanymi produktami i usługami.

6)         Przekazane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody.

7)         Użytkownikami przekazanych danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora zobowiązani do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych, w tym danych osobowych.

8)         Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkretnych celi, dla których zostały przekazane lub pozyskane, o ile przepisy nadrzędne nie nakazują przechowywania danych osobowych przez inny okres;

9)     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, korekty i aktualizacji,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • do przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ,
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

10)     Cofniecie zgody na przetwarzanie danych może być dokonane po przesłaniu stosownej informacji na adres: NAVITOR POLAND Sp. z o.o.; Piłsudskiego 34, 05-270 Marki lub drogą e-mailową pod adresem: info@navitor.pl

11)     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

12)     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest niezbędnym wymogiem ustawowym, warunkiem świadczenia określonych usług, realizacji konkretnych celi, a konsekwencją niepodania danych osobowych i braku zgodny na przetwarzanie danych oraz świadczenie usług drogą elektroniczną lub telefonicznie, będzie skutkować brakiem możliwości świadczenia określonych usług na Pani/Pana rzecz;

13)     Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest warunkiem niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

14)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w sposób tradycyjny oraz  zautomatyzowany, będą podlegały odpowiednim zabezpieczeniom, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.